ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9. 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
      
01 โครงสร้าง
      02 ข้อมูลผู้บริหาร
      03 อำนาจหน้าที่
      04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      05 ข้อมูลการติดต่อ
      06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
      07 ข่าวประชาสัมพันธ์
      08 Q&A
      09 Social network

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9. 2 การบริหารงานการดำเนิน
      10 แผนดำเนินงานประจำปี
      11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
      13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
      14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
      16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      17 E-Service

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
      20 รายงาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคล
      25 นโยบายการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคล
      26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
    
  35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี
      37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
      39 แผนการปฏิบัติการทุจริต
      40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส