ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 

 สาสน์จาก...นายชิต  อุตสารัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก

        สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสวายจีก และพี่น้องชาวท้องถิ่นที่เคารพทุกท่าน ตลอดปีที่ผ่านมาผมและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำท้องที่ ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล ความซื้อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมโปร่งใสตรวบสอบได้ โดยจะเห็นได้จากนโยบายด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน ตลอดจนการดูแลสุขภาพและการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลสวายจีกเพื่อเป็นการพัฒนาตำบลสวายจีกไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลสวายจีกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ผมพร้อมด้วยคณะผุ้บริหารสมาชิกสภา อบต.สวายจีก ขอสัญญาว่าจะบริหารงานด้วยความเต็มใจ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และจะมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลสวายจีกอย่างสุดความสามารถตลอดไป
 
สาสน์จาก...นางสาวพีรญา  ตั้งสกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก

        สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวพีรญา  ตั้งสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น คือการพัฒนาที่มีเป้าหมาย คือประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกนั้นได้ดำเนินการตามหลักนโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารโดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลสวายจีกให้ทั่วถึงด้วยความมุ่งมั่นให้พี่น้องชาวตำบลสวายจีกได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
        ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พี่น้องชาวตำบลสวายจีก ตลอดจน พนักงานทุกๆท่าน ซึ่งมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส