ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
วิสัยทัศน์
        ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมด้านบริการสาธารณโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2.ส่งเสริมด้านการเกษตรและรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพของประชาชนจากแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในพื้นที่
3.ส่งเสริมด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชน
4.ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
5.ส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์จารีต ประเพณี วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
6.ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
7.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ดี มีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส