ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายนายมอญ อาญาเมือง บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,416 โด๊ส และวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,416 โด๊ส และวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.ค 2022]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ก.ค 2022]
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ก.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส