ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  ปลัด อบต./รองปลัด อบต.  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายภสุ นัคราภิบาล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร. 065-5515944
นายสนธยา แสงสุวรรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร. 082-1340731
นางสาวพีรญา ตั้งสกุล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร. 095-6919465
นายไมตรี ตาลอินทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร. 094-3087684
นายบุญชอบ กรีรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 087-3785951
นางสุวัลภา โสรำพัน
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 095-9760722
นายสำราญ ไกรรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 084-1847482
นายสมัย กระชือรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร. 063-2522449
นายประกิจ แช่มเย็น
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร. 082-1440459
นายสุทิศ สุรินสมบูรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร. 082-7539239
นายสำเร็จ กอยรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร. 080-5174930
นายสุทัศน์ วะโรรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร. 080-1934573
นายไพทูล สุริยะ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
โทร. 085-2215547
นางสาววิศา กระเชียงรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 11
โทร. 081-3445806
นายสมศักดิ์ ชัยชุมพล
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทร. 093-5054492
นายวินัย วิโสรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 14
โทร. 081-4967833
นายอัชชา การัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 15
โทร. 090-9127354
นางประทุม กาละซิรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 17
โทร. 082-8644553
นายสุชาติ กริดรัมย์
ส.อบต. หมู่ที่ 18
โทร. 089-6306277
นางสาวหทัยรัตน์ สิทธิสกุลวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 19
โทร. 061-5202775
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส