ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  ปลัด อบต./รองปลัด อบต.  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายสุระ การกระสัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร.098-1036484
นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร.098-2867495
นายสำรวญ จิรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร.082-1385494
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร.081-725-4147
นางสาวพีรญา ตั้งสกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
โทร.0956919465
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส