ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานสังกัดสำนักปลัด อบต สวายจีก

     

คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการภายใน อบต สวายจีก

     

คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     

แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

      

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชกานแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

      

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

      

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการวัคซีนโรคติดต่อcovid19 ณ สนามช้าง

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สวายจีก แก้ไขปรับปรุงครั้งที่1

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สวายจีก

      

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส