ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.สวายจีก 2566-2570

     

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตมิชอบ 2561-2564 ของอบต.สวายจีก

     

ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

     ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง2 อัตรา ดังนี้ 1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 2.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถนายน 2565

     

ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3/2565 งบแสดงฐานะการเงิน 30 มิ.ย. 65

     

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างข้อบัญญัติ อบต.สวายจีก เรื่อง การควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท คาราโอเกะ

     

ประกาศแผนกำลังอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่2/2565

     

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

     

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

     

12 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส