ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

      

แบบการสำรวจความพึงพอใจ้ของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ปีงบประมาณ 2563

     ท่านสามารถสแกน QR Code หรือ คลิกที่ลิงค์นี้  


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด

      

แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ทางอิเล็กทรอนิกส์

     ท่านสามารถสแกน QR Code หรือ คลิกที่ลิงค์นี้  

สรุปรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

      

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     ท่านสามารถสแกน QR Code หรือ คลิกที่ลิงค์นี้


 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส