ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566

     

ประกาศ อบต สวายจีก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล

     

ประกาศ อบต สวายจีก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

     

ประกาศ อบต.สวายจีก เรื่อง กำหนดวันลา มาสายฯ เริ่ม 1 ตค.64 เป็นต้นไป

     

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

      

ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่น 9

      

คำสั่งการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

      

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส