ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก

     

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พศ2564 2566

     

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุ แต่งตั้ง ฯ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562

     

ประกาศ กอบตจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติและลักษณธห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564

     

ประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 421 ข้อ

     

ที่ มท 0809.3 ว 9 ลว 1 มค 61 เรื่อง การบรรจุหรือแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

     

ที่ มท 0809.2 ว48 ลว 13 พค 62 เรื่อง ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานเกี่ียวกับการย้าย การโอนการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. 2562

     

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย อบต.สวายจีก 027

     

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558

      

12 3
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส