ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก

     

โครงการอบคุณคุณธรรม จริยธรรมฯ

      

วัฒนธรรมองค์กร

      วัฒนธรรมองค์กร : เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงประสิทธิภาพิ
ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกระบวนการ
ดังนั้นเพื่อให้บุคลาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกยึดถือ และมุ่งมันในการ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของตนเอง ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
รวใทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้    องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวายจีก จีงได้ประกาศวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  9  ประการ มาจาก
คำว่า “ SAWAIJEEK ” 

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

     วัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินการเพื่อทีจะสร้างให้บุคลากรในองค์กร เกิดความรัก สามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านขององค์การบริการส่วนตำบลสวายจีก เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ตอนเช้า เวลา 08.00 น.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรโดยการรณรงค์สวมชุดผ้าไทย

     วัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กร  และเกิดความภาคภูมิใจ ในการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร  เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคของประเทศและปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ สู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศและเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย พร้อมทั้งสืบสาน การสวมใส่ใช้ผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการพิจารณารณรงค์แต่งกายผ้าไทยและส่งเสริม ชุดไทยเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน เอกลักษณ์ประจ าชาติไทย และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ตลอดจน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส