ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ปี 2564

     

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

      

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 (แผน 5 ปี)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2563

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564

      

แผนพัฒนาท้องถิ่่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

      

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 61-64 เพิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

      

12
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส