ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ข้อบัญญ้ติเรื่อง ตลาด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2565

     

ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2565

     

ข้อบัญญัติ เรื่อง ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560 พ.ศ.2565

     

ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ...

     

ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

      

ข้อบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ

      

ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน

      

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 อบต.สวายจีก

      

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 อบต.สวายจีก

      

12 3
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส