ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

     

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.)

      

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ อบต.สวายจีก

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2564

      

คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตำบลสวายจี 2564

      

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      http://www.sawaijeek.go.th/index.php?op=dynamiccontent&id=27030

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส